~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...................... Διαδικτυακή περιοδική έκδοση για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης * ..με ειδήσεις * άρθρα * ...υπεύθ. σύνταξης: Πάνος Σ. Αϊβαλής * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει νά 'χει η ζωή: το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρνεται πίσω απ' τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη. Νίκος Μπελογιάννης

Περί οράματος για το κοινό μέλλον της Ευρώπης βέβαια, ας μην έχουμε μεγάλες προσδοκίες

«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο».

Αδαμάντιος Κοραής (1748 – 1833)

γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού.

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

ΟΧΙ στην απο­δό­μηση της Κοι­νω­νι­κής ΑσφάλισηςΤην πλήρη αντί­θεσή τους στην επα­πει­λού­μενη απο­δό­μηση του συστή­μα­τος κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης για ακόμη μία μεταρ­ρύθ­μιση, εκφρά­ζουν ομό­φωνα οι δημο­σιο­γρα­φι­κές Ενώ­σεις της χώρας.
Το καί­ριο πλήγμα που επι­φέ­ρει στα ασφα­λι­στικά Ταμεία κύριας και επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης, οδη­γεί το σύνολο των (ακόμη) εργα­ζο­μέ­νων, των ανέρ­γων, των συντα­ξιού­χων, των απλή­ρω­των και των οικο­γε­νειών τους, στην πλήρη εξα­θλί­ωση, επι­βρα­βεύ­ο­ντας την εργο­δο­τική αυθαι­ρε­σία και τη μαύρη εργασία.
Μετά τις δια­δο­χι­κές ληστείες των απο­θε­μα­τι­κών των ασφα­λι­στι­κών Ταμείων, με ομό­λογα σκου­πί­δια (τοξικά και άλλα), το κού­ρεμα του PSI, τις δια­δο­χι­κές ανα­κε­φα­λαιο­ποι­ή­σεις των συστη­μι­κών Τραπεζών, τώρα το μεγάλο μυστικό που δεν κρύ­βε­ται, είναι και η δήμευση όσων απο­θε­μα­τι­κών έχουν ακόμη απομείνει.
Σε σημε­ρινή σύσκεψη των εκπρο­σώ­πων των Ενώ­σεων Συντακτών, αδελ­φών Ενώ­σεων, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΕΔΟΕΑΠ και του Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ, επα­να­βε­βαιώ­θηκε ομό­φωνα η θέση του κλά­δου ότι είναι αδια­πραγ­μά­τευτη η αυτο­νο­μία και η αυτο­τέ­λεια των ασφα­λι­στι­κών Ταμείων των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ και των πόρων τους, που απο­τε­λούν εργο­δο­τική εισφορά και υπο­κα­θι­στούν στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ τη συμ­με­τοχή του κρά­τους στην τρι­μερή χρη­μα­το­δό­τηση της κοι­νω­νι­κής ασφάλισης.
Το αγγε­λιό­σημο απο­τε­λεί κατά­κτηση και δεν είναι προ­νό­μιο, όπως επι­διώ­κουν να το εμφα­νί­σουν κάποιοι για να προ­κα­λέ­σουν κοι­νω­νικά αντα­να­κλα­στικά ενα­ντίον των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ.
Τα δημο­σιο­γρα­φικά Ταμεία είναι αυτο­χρη­μα­το­δο­τού­μενα και δεν επι­βα­ρύ­νουν τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Αντί­θετα, παρά τα εκα­τομ­μύ­ρια που τους οφεί­λει το Δημό­σιο από το ΙΚΑ, τα δομη­μένα ομό­λογα, τη δια­δο­χική ασφά­λιση και την ΕΡΤ, συνει­σφέ­ρουν και στα δημό­σια έσοδα.
Τα δημο­σιο­γρα­φικά Ταμεία και οι δημο­σιο­γρα­φι­κές Ενώ­σεις είναι αδια­πραγ­μά­τευτη ζώνη ανε­ξαρ­τη­σίας και δια­σφά­λι­σης για την ελευ­θε­ρία της έκφρα­σης, τις ΣΣΕ και το δικαί­ωμα της κοι­νής γνώ­μης για υπεύ­θυνη ενημέρωση.
Πανελλήνια Ομο­σπον­δία Ενώ­σεων Συντακτών
Πανελλήνια Ομο­σπον­δία Ενώ­σεων Προσωπικού Τύπου και ΜΜΕ
Ένωση Συντακτών Ημε­ρη­σίων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών
Ένωση Συντακτών Ημε­ρη­σίων Εφη­με­ρί­δων Μακεδονίας-Θράκης
Ένωση Συντακτών Ημε­ρη­σίων Εφη­με­ρί­δων Θεσ­σα­λίας, Στερεάς Ελλά­δος και Ευβοίας
Ένωση Συντακτών Ημε­ρη­σίων Εφη­με­ρί­δων Πελοποννήσου, Ηπεί­ρου και Νήσων
Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλε­κτρο­νι­κού Τύπου
Ένωση Προσωπικού Ημε­ρη­σίων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών
Ένωση Τεχνικών Ημε­ρη­σίου και Περιοδικού Τύπου Αθη­νών
Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος
Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου